12 października 2019 roku punktualnie o godzinie 11.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo do Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich, przekazania umów dofinansowania OSP oraz otwarcia nowej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

W obecności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego, parlamentarzystów Jerzego Małeckiego oraz Wojciecha Kossakowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, władz samorządowych powiatu gołdapskiego i zaproszonych gości odbyło się oficjalne zakończenie budowy Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

I etap realizowany był w latach 2008 – 2009. W wyniku realizacji I etapu zadania inwestycyjnego powstał budynek Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi o powierzchni użytkowej ponad 1500 m2 oraz plac manewrowy o powierzchni 2 712,33 m2 z miejscami parkingowymi. Ogółem nakłady inwestycyjne na realizację I etapu zadania wyniosły 8 503 528,45 zł i były to środki pochodzące z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007-2009” w ramach realizacji zadania „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów”.

II etap zadania realizowany był w roku 2010. Powstało nowe skrzydło budynku strażnicy w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej 630 m2. Na II etap inwestycji przeznaczono z budżetu państwa kwotę 1 500 000 zł.

III etap zadania inwestycyjnego realizowany był w latach 2014-2019. W ramach etapu w 2018 roku wykończono całkowicie budynek, wybudowano również plac manewrowy o powierzchni 814 m2 oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni z trawy sztucznej. W 2019 roku wykonano ogrodzenie posesji komendy, oświetlenie terenu zewnętrznego oraz kolejne prace brukarskie od strony ul. Konstytucji 3-go maja. Wartość całego III etapu inwestycji to kwota 2 822 000 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa w tym z „Ustawy Modernizacyjnej…”, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, samorządów gminnych i powiatowych oraz firmy zewnętrznej.

Symbolicznego otwarcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski wraz z Posłami na Sejm RP Jerzym Małeckim i Wojciechem Kossakowskim, Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanem Wierzchowskim, Komendantem Powiatowym PSP w Gołdapi bryg. Wojciechem Szczepanikiem oraz przedstawicielami gołdapskiego samorządu: Starostą Gołdapskim Marzanną Wardziejewską, Wiceburmistrzem Gołdapi Jackiem Morzym.

Kolejna częścią uroczystości było przekazanie do OSP Banie Mazurskie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki zaangażowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu samorządu gminy Banie Mazurskie, do remizy OSP w Bania Mazurskich trafił samochód marki Volvo GBA 3/29. Wartość pojazdu to 759 894 zł, w tym:

  • dotacja Komendanta Głównego ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 125 000 zł,
  • dofinansowanie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 285 000 zł,
  • wkład Gminy Banie Mazurskie – 349 894 zł.

Pojazd został oficjalnie przekazany Prezesowi Zarządu OSP w Baniach Mazurskich Karolowi Szablakowi przez Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego oraz Wójta Gminy Banie Mazurski Łukasza Kulisia.

Uroczysty apel bym doskonałą okazją do wręczenia umów dofinansowań Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach przyjętych rozwiązań prawnych Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 82 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Do powiatu gołdapskiego trafiła kwota 70 tys. zł i została rozdysponowana pomiędzy wszystkie jednostki OSP. Prezesi trzynastu jednostek OSP z powiatu gołdapskiego odebrali podpisane umowy dofinansowania z rąk Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik dziękując wszystkim zaproszonym gościom, którzy przyczynili się do zakończenia budowy, przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz otwarcia sali edukacyjnej, wręczył pamiątkowe statuetki.

Ostatnią częścią uroczystości było otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi. Strażacy od wielu lat prowadzą zajęcia edukacyjne mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz przybliżanie dzieciom specyfiki pracy strażaka.  Zajęcia będą obejmowały również prezentację zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Prowadzone prelekcje, wykłady, szkolenia mają pomóc w przygotowaniu dzieci od najmłodszych lat do zachowania odpowiednich postaw w sytuacji zagrożenia w ich najbliższym otoczeniu. Sala edukacyjna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powstała w wyniku montażu finansowego z czterech źródeł:

  • 22 000 zł – środki Komendanta Głównego PSP pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia,
  • 5000 zł – środki finansowe otrzymane przez Fundusz Wsparcia PSP od Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
  • 6500 zł – środki finansowe otrzymane przez Fundusz Wsparcia PSP od dwóch jednostek samorządu terytorialnego,
  • 11 000 zł – wyposażenie sali edukacyjnej otrzymane w użytkowanie od Burmistrza Gołdapi.

Otwarcia dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski w asyście Starosty Gołdapskiego Marzanny Wardziejewskiej i małego Kuby z klasy II c Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk – KW PSP w Olsztynie.