11 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się odprawa podsumowująca działalność w 2019 roku. Z tej okazji naszą komendę odwiedzili znamienici goście, a wśród nich:

– st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko–Mazurskiego Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

– Pani Marzanna Marianna Wardziejewska – Starosta Gołdapski,

– Pan Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi,

– Pani Joanna Łabanowska – Skarbnik Gminy Gołdap,

– Pan Stanisław Kosiński – Zastępca Wójta Gminy Dubeninki,

– Pan Stanisław Rudziewicz – Przewodniczący Rady Gminy Dubeninki,

– ppłk Zbigniew Jackowski – Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie,

– sierż. Zbigniew Jaśkiewicz – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego garnizonu Gołdap.

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, media oraz podziękował za pracę na rzecz komendy oraz pomoc okazywaną gołdapskim strażakom, następnie przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działalności KP PSP w Gołdapi w 2019 roku, poprzez przybliżenie m.in.: zagadnień operacyjnych, kadrowych, kwatermistrzowsko–technicznych oraz kontrolno–rozpoznawczych. Podczas prezentacji zwrócono uwagę na działalność interwencyjną. Statystyki pokazują, że liczba interwencji w 2019 roku nieznacznie spadła w stosunku do 2018 roku. W roku 2019 odnotowaliśmy 512 zdarzeń. W porównaniu do 2018 roku (513 zdarzeń) liczba ogółu interwencji spadła o 1. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z OSP podczas zdarzeń. Statystyka pokazuje, że w blisko 53% interwencji, funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi prowadzą działania samodzielnie, w ponad 17% wspólnie z OSP, a w kolejnych niespełna 30% samodzielne działania podejmują druhowie OSP. 27 czerwca 2019r. Wojskowa Straż Pożarna 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego garnizonu Gołdap została włączona do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gołdapskiego. Niesienie pomocy społeczeństwu to priorytet w naszej działalności, jednakże nie należy zapominać o innych bardzo ważnych aspektach służby, takich jak prewencja społeczna, ćwiczenia oraz sport. W roku 2019 zakończono budowę KP PSP w Gołdapi. III etap zadania inwestycyjnego realizowany był w latach 2014–2019. W 2019 roku wykonano ogrodzenie posesji komendy, oświetlenie terenu zewnętrznego oraz kolejne prace brukarskie od strony ul. Konstytucji 3–go Maja. Wartość całego III etapu inwestycji to kwota 2 822 000 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa w tym z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, samorządów gminnych i powiatowych oraz firmy zewnętrznej. W 2019 roku została także otwarta sala edukacyjna, w której prowadzone są zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, przybliżanie dzieciom specyfiki pracy strażaka oraz prezentowane są zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzone w sali edukacyjnej prelekcje, wykłady, szkolenia mają pomóc w przygotowaniu dzieci od najmłodszych lat do zachowania odpowiednich postaw w przypadku niebezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu. W zakresie przedsięwzięć sportowych na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż w roku 2019 gołdapscy strażacy zostali mistrzami województwa warmińsko–mazurskiego w sporcie pożarniczym w klasyfikacji generalnej. Ponadto funkcjonariusze gołdapskiej komendy włączają się w działalności charytatywną i społeczną. Rokrocznie uczestniczymy w akcji „Szlachetna Paczka” wspierając najbardziej potrzebujące rodziny naszego powiatu, jak również bierzemy udział w akcjach krwiodawczych. Na zakończenie odprawy głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli z terenu powiatu gołdapskiego jak i całego województwa warmińsko–mazurskiego.

Opracowanie: kpt. Michał Herman

Zdjęcia: Pan Jacek Rakowski (Gołdapski portal internetowy goldap.info)/Pani Ewelina Kuczyńska (Starostwo Powiatowe w Gołdapi)