OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580992-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Krajowy numer identyfikacyjny 51143361100000, ul. ul. Wojska Polskiego 19,
19500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 131, e-mail kpgoldap@kwpsp. olsztyn.pl, faks 876 156 134.
Adres strony internetowej (url): www.strazgoldap.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PT-II.2370.05.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na rozbudowie strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Gołdapi w zakresie określonym projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi
integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – III etap.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216121-8
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45311000-0, 45300000-0

Pełna treść ogłoszenia dostępna w formacie pdf.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA