Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowę strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap”.

Termin składania ofert zgodnie z SIWZ: 16 lipca 2018 roku godz. 10.30

Otwarcie ofert: 16 lipca 2018 roku godz. 11.00, świetlica KP PSP w Gołdapi.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 580992-N-2018 z dnia 29.06.2018

PT-II.2370.05.2018 – SIWZ – Budowa strażnicy KPPSP w Gołdapi III etap_28_06_2018

PT-II.2370.05.2018 – SIWZ – Budowa strażnicy KPPSP w Gołdapi III etap_28_06_2018.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap:

Architektura

Branża sanitarna

Branża elektryczna

Branża drogowa

Rysunki zamienne

Przedmiary robót:

Budowlana przedmiar KP PSP Gołdap 2018

Elektryczna przedmiar KP PSP Gołdap 2018

Sanitarna przedmiar KP PSP Gołdap 2018

Drogi, place+boisko KP PSP Gołdap 2018 – przedmiar

Pozwolenia na budowę – ze zmianami:

Decyzja pozwolenia na budowę z roku 2010

Decyzja pozwolenia na budowę z roku 2016 zmieniająca

Decyzja pozwolenia na budowę z roku 2018 zmieniająca

Protokół z otwarcia ofert w dniu 16.07.2018

Protokół z otwarcia ofert z dnia 16.07.2018

Wybór najkorzystniejszej oferty 31.07.2018

Wybór oferty do publicznej wiadomości PT-II.2370.05.27.2018