Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowę strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap”.

Termin składania ofert zgodnie z SIWZ: 12 kwietnia 2019 roku godz. 9.30

Otwarcie ofert: 12 kwietnia 2019 roku godz. 10.00, świetlica KP PSP w Gołdapi.

Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 530820-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.pdf

SIWZ – Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap 29_03_2019.doc

SIWZ – Budowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap 29_03_2019.pdf

zał. nr 1 do umowy – projekt karty gwarancyjnej Budowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap.pdf

zał. nr 1 do umowy – projekt karty gwarancyjnej Budowa Strażnicy KP PSP w Gołdapi-III etap.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap:

Ogrodzenie terenu

Oświetlenie terenu

Drogi i Place

STWiOR

Pozwolenia na budowę – ze zmianami:

Decyzja pozwolenia na budowę z roku 2010

Decyzja pozwolenia na budowę z roku 2016 zmieniająca

Decyzja pozwolenia na budowę z roku 2018 zmieniająca

 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 12.04.2019

Protokół z otwarcia ofert w dniu 12.04.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty 30.04.2019:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.04.2019 do pub wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510098289-N-2019 z dnia 20.05.2019