Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby, szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-615-61-00.

Ostateczny termin składania dokumentów: 28 października 2019 r. do godz.15.30

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór II do służby 2019”) lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia: